Evropska nedelja mobilnosti 2014.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Gradom Beogradom i Centrom za eksperimente i urbane studije (CEUS) organizovao je 19.septembra 2014. godine seminar pod nazivom „Održiva urbana mobilnost“. Seminar, na kojem je prisustvovalo više od 60 učesnika, predstavnika ministarstava, lokalne samouprave, akademskog i nevladinog sektora, je realizovan kao jedna od aktivnosti u okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti 2014. Na seminaru su predstavljeni najvažniji rezultati UNDP-GEF projekta „Podrška održivom saobraćaju u Beogradu“, koncept „CIVITAS Beograd – imati inspiraciju“, kao i realizovane i planirane aktivnosti ključnih institucija koje doprinose održivom razvoju Beograda, saobraćajne mere sprovedene kroz međunarodne projekte u regionu, kao i mogućnosti za finansiranje budućih aktivnosti i incijativa.

Seminar su otvorili prof.dr Ivica Radović, posebni savetnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP i Dušan Rafailović, sekretar za saobraćaj grada Beograda. Prof. Radović istakao je značaj planiranja održivog saobraćaja u cilju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i zahvalio se svim projektnim partnerima i Programu UN za razvoj na pruženoj podršci i saradnji. Zamenica stalne predstavnice UNDP, Steliana Nedera ukazala je da uspešne rezultate projekta treba podeliti sa svim zainteresovanim samoupravama u cilju podsticanja planskog uvodjenja koncepta održivog urbanog razvoja, naglasivši važnost izgradnje partnerstava i uključivanja svih interesnih strana u postizanje održivih rešenja urbanog razvoja. Sekretar za saobraćaj grada Beograda, Dušan Rafailović je naglasio da se od ove godine grad Beograd, potpisivanjem CIVITAS deklaracije, priključio CIVITAS forumu, tj. evropskim gradovima koji promovišu alternativne vidove urbanog saobraćaja. Ovim činom, kao i zahvaljujući uspešno realizovanim aktivnostima planskog razvoja saobraćajne infrastrukture koje grad Beograd sprovodi, Beograd se priključuje evropskim i međunarodnim inicijativama i procesima.

U uvodnom delu predstavljeni su rezultati projekta „Podrška održivom saobraćaju u Beogradu“ koji sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Gradom Beogradom (kroz Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i Sekretarijatom za saobraćaj). Tim povodom, ukazano je nabrojne inicijative koje su po prvi put realizovane u Srbiji kroz projekat, kao što je institucionalizija obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti u Beogradu, realizacija prve faze izrade Plana održivog urbanog saobraćaja (POUS), podrška gradu Beogradu u promovisanju biciklizma, promocija „pedibus“ koncepta, obuke profesionalnih vozača iz eko-vožnje i sl. Naglašeno je da da bi uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja i kontrole saobraćaja, u skladu sa POUM, rezultiralo dodatinim smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte od 20kt CO2-eq na godišnjem nivou.

Predstavnici Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Sekretarijata za saobraćaj i GSP „Beograd“ naveli su niz aktivnosti koje je Grad Beograd u sklopu sopstvenih mera, a koje su u skladu sa projektnim aktivnostima, realizovao u cilju unapređenja gradskog javnog prevoza, biciklizma i izgradnje modernih saobraćajnica. Sve navedene mere značajno će doprineti uštedama goriva, ali i značajnom smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Mihajlo Mišić, pomoćnik direktora Direkcije, predstavio sistem beogradskog metroa, projekat obnove Beograda i kružni prsten oko Beograda, naglasivši da sledi priprema druge POUM faze kroz unapređenje Saobraćajnog master plana Beograda. Novica Mićević, načelnik odeljenja u Sekretarijatu za saobraćaj, istakao je da je do sada uređeno oko 60km biciklističkih staza, da je obeležena ruta Eurovelo 6, kao i dve nove biciklističke rute od centra grada do rekreacionih zona Beograda. Sekretarijat za saobraćaj aktivno obeležava Evropsku nedelju mobilnosti nizom manifestacija, kao sto su organizovanje pešačke zone u centralnim gradskim ulicama, promovisanje javnog gradskog prevoza, podrška promotivnim biciklističkim vožnjama, ali i nizom trajnih mera kao što su zone usporenog saobraćaja, parkinga za bicikle, kao i predlozima za izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji. Predstavnik JKP GSP „Beograd“, Slobodan Mišanović, istakao je da je JKP GSP „Beograd“ pokrenulo brojne inicijative sa krajnjim ciljem smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao što su obnova autobuskog voznog parka u periodu 2015-2018 dizel autobusima (Euro 6), pilot test sa jednim električnim autobusom tokom 2015.godine, kao i nastavak obuke vozača iz eko-vožnje.

Na seminaru je predstavljen istorijat biciklističkog saobraćaja u planerskoj praksi Beograda, idejni projekat biciklističkih koridora kroz Beograd, kao i dve nove rute za bicikle obeležene vertikalnom saobrćajnom signalizacijom od centra grada do rekreacionih zona Beograda, tačnije, od Autokomande do Avale (u dužini od 13km) i od Bloka 45 na N.Beogradu do Bojčinske šume (u dužini od 24km). Ukratko je predstavljen realizovani pilot projekat obeležavanja bezbednih puteva do OŠ „Sveti Sava“, kao i planovi za se obeleže dodatne rute bezbednih puteva do OŠ „Bora Stanković“, „Branislav Nušić“, „Ivo Andrić“ i „Josif Pančić“, Pored toga, naglašena je potreba za unapređenjem Pravilnika o bezbednosti dece u saobraćaju. Učesnicima seminara su predstavljeni i rezultati kampanja „Bicikliraj Beogradom“ i „Đaci vole zajedno do škole“. Kampanja „Bicikliraj Beogradom“ doprinela je povećanju korišćenja bicikla među srednjoskolcima (oko 10%), i pokazala da bi većoj upotrebi bicikla u Beogradu doprinelo više biciklističkih staza (43% srednjoskolaca, 74% studenata i 80% starijih od 27 god.). Kampanja „Đaci vole zajedno do škole“ je doprinela promovisanju pedibus koncepta (85% ispitanih roditelja podržava uvođenje organizovanog vođenja/praćenja grupe dece u školu, posebno imajući u vidu da 70% ispitanih učenika osnovnih škola ide pešice u školu).

Biljana Filipović, predstavnica Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine predstavila je Panevropski program o transportu, životnoj sredini i zdravlju (THE PEP) , naglasivši da THE PEP predstavlja jedinstveno međuvladino telo koje ima za cilj da inicira političke odluke i podstakne urbaniste da razmotre uticaj saobraćaja na životnu sredinu i zdravlje, kao i da se Republika Srbija pridružila grupi zemalja koje su pokazale brigu o održivom razvoju, potpisavši Amsterdamsku i Parisku Deklaraciju (2009. i 2014. godine). Predstavnica ministarstva ukazala je da su predstojeći koraci: izrada Nacionalnog Akcionog plana transporta, životne sredine i zdravlja, uvođenje i promovisanje mera urbane mobilnosti, jačanje nacionalnih kapaciteta i podizanje svesti i informisanosti o uticaju saobraćaja u gradskim sredinama na klimatske promene i prednostima alternativnih vidova mobilnosti.

Seminar je doprineo i razmeni regionalnih iskustava na polju razvoja održivog saobraćaja, u okviru projekta „CIVITAS Beograd – Imati inspiraciju“, koji finansira EU, a spovodi CEUS. Stručnjaci iz Slovenije predstavili su iskustva, mere i aktivnosti u uvođenju održivog saobraćaja koje su dale dobru osnovu za diskusiju. Predstavljen je kontekst i funkcionisanje CIVITAS inicijative, ciljevi, principi i metodologija za izradu planova održive urbane mobilnosti. Dat je pregled relevantnih poziva za projekte kroz Horizont 2020 okvir, kao i značajnih strateških dokumenata koji definišu prioritete za međunarodnu razvojnu pomoć Srbiji kao zamlji kandidatu za članstvo u EU.

Aljaž Plevnik iz Urbanističkog instituta Republike Slovenije prikazao je Plan održive urbane mobilnosti za Ljubljanu, kao prvi plan takve vrste u Sloveniji koji je urađen u okviru EU projekta CIVITAS ELAN, istakavši pet stubova plana: saobraćajno planiranje, pešačenje, biciklizam, javni prevoz i automobilski saobraćaj. Predstavljeni su i različiti oblici POUM koji su testirani u Sloveniji. Posle POUM za glavni grad Ljubljanu, urađen je pilotni POUM za manju opštinu Ljutomer (10.000 stanovnika), koji je potvrdio primerenost koncepta i za manja naselja. Predstavljena su i novija iskustva POUM za regiju Nova Gorica, koji je trenutno u izradi. Istaknuto je da ovi planovi postaju sve važnija tema u EU i u Sloveniji, te je prikazano i nekoliko potpornih mehanizama koji su na raspolaganju opštinama kod pripreme POUM, od servisa, kao što je Slovenska platforma za održivu mobilnost, do različitih načina finansiranja, kao i nekoliko EU projekata koji mogu biti od koristi za gradove u Srbiji.

Vladimir Babić, gradski koordinator projekta CIVITAS Elan za Ljubljanu (2008-2012) i regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija & Hrvatska (2013-2016), prikazao je saobraćajne mere sprovedene kroz projekte CIVITAS MOBILIS i CIVITAS ELAN: testiranje upotrebe 100% biodizela u vozilima javnog saobraćajnog preduzeća (MOBILIS) i testiranje hibridne tehnologije (ELAN), odlučivši se pri kraju projekta za metan (CNG) kao najbolje alternativno pogonsko gorivo za gradske autobuse. 17 mera ostvarenih u Ljubljani u okviru ELAN projekta se odnosilo na izradu 3 strategije (održiva mobilnost, elektromobilnost i bicikliranje), na ispitivanje alternativnih pogona i goriva, a pre svega na omogućavanje boljih uslova za pešačenje, atraktivniji i bezbedniji javni saobraćaj na izabranom koridoru, te na bezbedniju mobilnost mladih i uopšte najranjivijih građana. Uspešna realizacija ovih mera je dobila najviše ocene Evropske komisije, čemu je doprinela i činjenica da su ovi projekti nastavili “da žive” i posle prestanka EU finansiranja. Predstavljen je i koncept CIVINET, kao grupe 10 nacionalnih ili regionalnih mreža koje obuhvataju 17 EU država. CIVINET mreže na lokalnom nivou realizuju strateške ciljeve EU i promovišu pristup CIVITAS pri rešenju pitanja čistijeg i boljeg transporta u gradovima, uklanjajući istovremeno jezičke i konceptualne barijere izmedju gradova i partnera. Na inicijativu grada Ljubljana, 2013. godine formirana je mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska, koja trenutno ima 38 članova, 12 slovenačkih i 12 hrvatskih gradova, kao i partnere (članovi ministarstva, prevoznici, fakulteti i instituti, udruženja gradova, privatne firme i nevladine organizacije) koji su zainteresovani za poboljšanja na području urbane mobilnosti.

Pogledajte program.

Svi učesnisnci seminara su izrazili spremnost za nastavak saradnje i zajedničke akcije radi unapređenja održivosti saobraćaja, kako u Beogradu, tako i u dugim gradovima Srbije.

01_Odrzivi saobracaj_projekat_GEF_UNDP
02_Smartplan i POUS za Beograd_Beoland
04_Dve rute za bicikliste_CEP
05_Bezbedni putevi do skola_CeS COWI
06_rezultati kampanja_orange studio
07_Odziva urbana mobilnost u funkciji zdravlja i zivotne sredine
08_Misanovic-GSP-odrzivi-transport

Vožnja

Promotivna biciklistička vožnja u okviru Evropske nedelje mobilnosti 2014, u sklopu UNDP-GEF projekta “Podrška održivom saobraćaju u Beogradu“ organizovna je 20. septembra 2014. u saradnji sa Gradom Beogradom i biciklističkim klubom Crvena zvezda. Promotivna vožnja okupila je više od 300 biciklista koji su promovisali biciklizam ulicama Trg Republike – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel – Zeleni venac – Brankova – Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Topčiderski park. Ovogodišnja biciklistička vožnja organizovana je i u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji kao zajednički doprinos podizanju svesti o perspektivama održive urbane mobilnosti. Visoki predstavnik Delegacije EU tim povodom, neposredno pred otvaranje biciklističke vožnje, podelio je nagrade učenicima osnovnih škola koji su pobedili na takmičenju za najbolji likovni rad i literarni sastav na temu „Zelene ideje za naš grad“, dok je početak biciklističke vožnje označila stalna predstavnica UNDP, Irena Vojačkova-Sollorano.

Video